Uppdrag

Adoxa Naturvård har sedan 1995 hjälpt uppdragsgivare med många olika typer av naturvårdsarbete.

Adoxa naturvård har bland annat:

 • Bedömt naturvärden (NVI) inför reservatsbildningar, planarbete och exploateringar. Arbetet har genomförts med stöd i ”Svensk standard SS 199000:2014”.
 • Kartlagt statusen för skyddsvärda arter som finnögontröst och fältgentiana i hela Sörmland åt Länsstyrelsen under 2017, 2018, 2020 och 2022.
 • Gjort utredningar inför detaljplanearbete och bygglovsärenden.
 • Lett botaniska kurser.
 • Under mer än 20 år ansvarat för fältarbete inom den regionala miljöövervakningen av kärlväxter i ängs- och hagmarker i Sörmland.
 • Kartlagt skötselbehov och beskrivit naturvärden i mer än 150 biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal åt Skogsstyrelsen.
 • Stöttat kommuner i bildandet av kommunala naturreservat från början till slut – bl a avgränsning, naturvärdesinventering, skötselplan, föreskrifter, samråd och beslut.
 • Utfört viltutredning och föreslagit olika typer av viltpassager i samband med Trafikverkets infrastrukturarbete.
 • Genomfört inventeringar och gjort skötselbedömningar i fodermarker från norra Jämtland till södra Skåne åt Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
 • Upprättat skötselplaner för en lång rad naturreservat och lantgårdar.
 • Upprättat bevarandeplaner för många Natura 2000-områden.
 • Lett inventeringsarbete i Skogsstyrelsens regi
 • Lett naturguidningar.
 • Producerat informationsmaterial – t ex > 40 naturreservatsskyltar och web-texter åt Lst Sörmland.
 • Under många år haft en aktiv roll i länsstyrelsens arbete med Natura 2000 i Sörmland – lokalurval, naturvärdesbedömningar, beskrivningar, skötseluppföljning och information.
 • Under flera år arbetat med olika delar inom Naturvårdsverkets LiM-projekt. (Livsmedelspolitikens påverkan på miljön).
 • Utfört omfattande botaniska inventeringar i värdefulla naturområden.
 • Utfört inventeringar av invasiva arter – jättebalsamin och jätteloka.
 • Genomfört inventeringar av fladdermöss, fåglar, fisk, groddjur, musslor, skalbaggar, gaddsteklar, svampar, mossor, lavar, kärlväxter, träd och vattendrag.

Senaste inläggen